Nieuws archief

Nieuwsflits januari 2013

Onderzoek naar economische effecten Windpark Wieringermeer Wat levert Windplan Wieringermeer op aan banen en economische activiteit voor de Wieringermeer? Dat is de vraag waarover de onderzoeksbureaus Rebel Group en PPO zich de komende maanden buigen. De onderzoekers brengen in opdracht van AgentschapNL en de Provincie Noord-Holland de sociaal-economische opbrengsten van het Windpark in kaart. Het onderzoek dat begin januari 2013 is gestart, bestudeert niet alleen economische gegevens en onderzoek, maar baseert zich ook op interviews met (lokale) deskundigen. De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting dit voorjaar bekend gemaakt. Lees meer
Nieuws archief

Nieuwsflits december 2012

Verplaatsen zweefvliegveld Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht voor het verplaatsen van het vliegveld van zweefvliegclub Den Helder. Verschillende opties in de regio worden bekeken. Welke dat zijn, kan in het kader van het onderzoek, nog niet bekend worden gemaakt. De verplaatsing van het zweefvliegveld is een noodzakelijke voorwaarde voor het Windplan Wieringermeer, waarvan de huidige windmolens in de Wieringermeer worden vervangen door modernere windturbines. De initiatiefnemers van het Windplan, Windkracht Wieringermeer (Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer), hebben hierover afspraken gemaakt met de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het ministerie van Economische Zaken en w Lees meer
Nieuws archief

Nieuwsflits oktober 2012

Geen uitbreiding windmolenparken Wieringermeer Structuurvisie Windplan Wieringermeer biedt enkel ruitme voor eigen windproject Onlangs heeft de provincie aangekondigd geen vergunningen af te geven voor nieuwe windprojecten. Eerder verschenen berichten dat Wieringermeer ruimte biedt aan windturbines uit andere projecten uit Noord-Holland, spreekt de gemeente tegen. De polder Wieringermeer biedt, naast realisatie van het Windplan Wieringermeer, geen enkele beleidsruimte voor het plaatsen van windturbines van buiten de polder of de gemeente. Met de realisatie van de structuurvisie Windplan Wieringermeer is de windopgave van de polder Wieringermeer voltooid. We gaan echter bij de provincie wel om planologische ruim Lees meer
Nieuws archief

Nieuwsflits augustus 2012

Windkracht Wieringermeer laat onderzoek doen naar vleermuizen boven het Robbenoordbos Momenteel onderzoekt Windkracht Wieringermeer wat de te verwachten natuureffecten zijn van windturbines op flora en de fauna in de polder Wieringermeer en het Robbenoordbos. Er wordt onderzoek gedaan naar het vlieggedrag van vleermuissoorten. Binnen de structuurvisie Windplan Wieringermeer is namelijk de mogelijkheid om binnen een bepaalde zone aan de oostzijde (langs de A7) enkele windturbines in het Robbenoordbos te plaatsen. In Nederland is er niet eerder onderzoek gedaan naar het vlieggedrag van vleermuissoorten boven een bosgebied en wat de effecten zijn van windturbines op deze soorten. De zendmast in het Robbenoordbos Lees meer
Nieuws archief

Nieuwsflits juli (2) 2012

Voorbereidingsbesluit provincie geen gevolgen voor Windplan Wieringermeer De provincie Noord-Holland geeft voorlopig geen vergunningen af voor het plaatsen van windmolens. Het ruimtelijke beleid is voor een half jaar bevroren in afwachting van nieuw provinciaal beleid. Dit heeft echter geen gevolgen voor Windplan Wieringermeer omdat het Rijk verantwoordelijk is voor het behandelen van de aanvragen. Het Windplan Wieringermeer valt onder deze rijkscoördinatieregeling. De eerder gemaakte afspraken die de provincie met het Rijk, de gemeente Hollands Kroon en Windkracht Wieringermeer heeft gemaakt over het Windplan Wieringermeer komen zij na. Eveneens de afspraak met het Rijk om een opgesteld vermogen van 430 MW Lees meer
Nieuws archief

Nieuwsflits juli 2012

Opschaling windpark Wagendorp De eigenaren van het windpark Wagendorp willen een omgevingsvergunning aanvragen voor de opschaling van hun windturbines. Dit is voor het college van Hollands Kroon aanleiding om de Gedeputeerde Staten te verzoeken de bevoegdheid voor het verlenen van de omgevingsvergunning over te dragen aan de gemeente, wanneer dit past binnen het geldende bestemmingsplan. De reden hiervoor is dat het voor de gemeente als bevoegd gezag makkelijker en efficiënter is om haar ambities waar te maken op het gebied van duurzame energie en participatie. Windpark Wagendorp Voor de burgers van Hollands Kroon is het transparanter en toegankelijker als zij voor alle vergunningverleningen en handhaving met Lees meer
Nieuws archief

Nieuwsflits juni 2012

Windkracht Wieringermeer, gemeente en ministerie ondertekenen Green Deal Volle kracht vooruit met WindplanWieringermeer WindplanWieringermeer maakt deel uit van de 60 Green Deals die gister in Den Haag werden ondertekend door de ministers Verhagen en Schultz van Haegen. Namens Windkracht Wieringermeer ondertekenden Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer. Ook de provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon ondertekenden de Green Deal. In de Green Deal maken de partijen concrete afspraken over het aanpakken van belemmeringen die duurzame initiatieven in de weg staan. Het Rijk, onder aanvoering van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, spant zich in om knelpunten in de uitvoer Lees meer
Nieuws archief

Nieuwsflits mei 2012

Windkracht Wieringermeer start natuurtoets In opdracht van Windkracht Wieringermeer is Bureau Waardenburg onlangs gestart met het uitvoeren van de zogenaamde natuurtoets voor Windplan Wieringermeer. Voor de natuurtoets brengt het ecologisch adviesbureau de huidige toestand van de natuur in de Wieringermeer in kaart. Ook maakt het onderzoeksbureau een inschatting van de effecten van Windplan Wieringermeer op flora en fauna en de Ecologische Hoofdstructuur. Het onderzoek geeft ook inzicht in maatregelen die getroffen moeten worden, mochten er negatieve effecten optreden als gevolg van het Windplan. Het advies uit 2011 van de commissie voor milieueffectrapportage over de planmer voor het Windplan dient als leidra Lees meer
Nieuws archief

Nieuwsflis april 2012

Ontwikkelaars Windkracht Wieringermeer aan zet De ontwikkelingen rondom het Windplan Wieringermeer zijn nog steeds in volle gang! De ontwikkelaars die het plan willen uitvoeren zijn verenigd in ‘Windkracht Wieringermeer’. De volgende partijen behoren hierbij: energiebedrijf Nuon en vennoten, het ECN en het Windcollectief Wieringermeer. Zij gaan nu aan de slag om een concreet projectplan te maken op basis van de in november vastgestelde structuurvisie*. Over zowel de voorbereiding en uitvoering van het Windplan Wieringermeer als over de realisatie van de participatie daarbij maken zij afspraken met de Rijksoverheid, provincie Noord-Holland en gemeente Hollands Kroon. Het streven is om eind 2012 het proje Lees meer
Nieuws archief

Nieuwsflits februari 2012

Duurzame energie onder de aandacht van coalitiepartijen De coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA hebben een hoofdstuk Duurzame Energie en Milieu opgenomen in het coalitieakkoord. De coalitie is voorstander van de ontwikkeling van duurzame energie. Alternatieve energie opwekking door zon, water en biomassa hebben de voorkeur. Ruimte voor nieuwe solitaire windmolens is er niet. Windplan Wieringermeer wordt ondersteund. Het participatiemodel wordt uitgebreid naar het hele grondgebied van de gemeenten Hollands Kroon. Momenteel zijn de Milieudienst en de gemeente in gesprek over de klimaatvisie en deze wordt in de raad van Hollands Kroon behandeld. Wijzingen in de projectorganisatie Windplan Wieringermeer De stuurgroep, Lees meer