Nieuws archief

Nieuwsflits mei 2012

Windkracht Wieringermeer start natuurtoets

In opdracht van Windkracht Wieringermeer is Bureau Waardenburg onlangs gestart met het uitvoeren van de zogenaamde natuurtoets voor Windplan Wieringermeer. Voor de natuurtoets brengt het ecologisch adviesbureau de huidige toestand van de natuur in de Wieringermeer in kaart. Ook maakt het onderzoeksbureau een inschatting van de effecten van Windplan Wieringermeer op flora en fauna en de Ecologische Hoofdstructuur. Het onderzoek geeft ook inzicht in maatregelen die getroffen moeten worden, mochten er negatieve effecten optreden als gevolg van het Windplan.

Het advies uit 2011 van de commissie voor milieueffectrapportage over de planmer voor het Windplan dient als leidraad voor het onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden na de zomer verwacht.

De werkzaamheden bestaan uit bureauonderzoek, modelstudies en – indien nodig – aanvullend ecologisch veldonderzoek. De studie richt zich onder andere op vogels, vleermuizen en andere beschermde
soorten flora en fauna. De resultaten van de studie worden in de tweede helft van 2012 gepubliceerd.