Nieuws archief

Nieuwsflits februari 2012

Duurzame energie onder de aandacht van coalitiepartijen

De coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA hebben een hoofdstuk Duurzame Energie en Milieu opgenomen in het coalitieakkoord. De coalitie is voorstander van de ontwikkeling van duurzame energie. Alternatieve energie opwekking door zon, water en biomassa hebben de voorkeur. Ruimte voor nieuwe solitaire windmolens is er niet. Windplan Wieringermeer wordt ondersteund. Het participatiemodel wordt uitgebreid naar het hele grondgebied van de gemeenten Hollands Kroon. Momenteel zijn de Milieudienst en de gemeente in gesprek over de klimaatvisie en deze wordt in de raad van Hollands Kroon behandeld.

Wijzingen in de projectorganisatie Windplan Wieringermeer

De stuurgroep, de werkgroep en de klankbordgroep van de projectorganisatie Windplan Wieringermeer hebben in de afgelopen twee jaar een waardevolle rol gespeeld binnen het project.
Nu op 3 november 2011 de structuurvisie Windplan Wieringermeer en de Beleidsnota Participatie Windplan Wieringermeer zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Wieringermeer is er een belangrijke fase van het project afgesloten.

In 2012 verschuift de regie van het project van de gemeente naar de private partijen Windkracht Wieringermeer. Hiermee verandert de projectstructuur ook, waardoor de stuurgroep, de werkgroep en de klankbordgroep in de huidige vorm eindigen. Op het moment dat duidelijk wordt hoe de nieuwe projectorganisatie er uit komt te zien zullen we daarover communiceren. John Dekker blijft in de nieuwe gemeente Hollands Kroon als gemeentelijk projectleider het eerste ambtelijke aanspreekpunt voor het project Windplan Wieringermeer.

Erratum Passende Beoordeling, december 2011

In de Passende Beoordeling Windplan Wieringermeer zijn onverhoopt enige fouten geslopen in paragraaf 5.4.3 Effectbeoordeling.
In het Erratum zijn de foutieve gegevens onderzocht en aangepast.
De uitkomsten hebben geen effect op de eerdere uitkomsten. Het gaat om een niet consequent aangegeven aantal passages (moet zijn: 2 per dag) en een verkeerd aangegeven flux voor Kleine zwanen in tabel 5.6 bij het boogspantmodel (moet zijn: 10%). Het potentieel aantal slachtoffers in tabel 5.6 is tenminste een factor 10 te laag op basis van een correcte berekening.

Op grond hiervan is hieronder een nieuwe versie van deze paragraaf opgenomen. Hiermee zijn genoemde fouten hersteld.