Procedure

Een windpark van zo’n honderd turbines bouw je niet zomaar, daar gaan allerlei wettelijke procedures aan vooraf. Dit overzicht laat zien welke stappen zijn gezet. In mei 2016 heeft de Raad van State alle bezwaren tegen het rijksinpassingsplan ‘Windpark Wieringermeer’ ongegrond verklaard, en kon de bouw van start gaan. Inmiddels is de bouw in volle gang en staat oplevering gepland in 2019.

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage
Advies commissie van de m.e.r.
Inspraakperiode van 6 weken
Notitie Reikwijdte en detailniveau vastgesteld door het Rijk
Nota van antwoord
MER opstellen
Voorontwerp inpassingsplan + MER gereed
Toetsing commissie voor de m.e.r.
Overleg met betrokken adviseurs en bestuursorganen
Adviezen verwerken, ontwerp inpassingsplan en ontwerp vergunningen opstellen.
Ontwerp inpassingsplan en vergunning ter inzage
Inspraakprocedure van 6 weken
Nota van beantwoording
Verwerken inspraak, opstellen inpassingsplan en definitieve vergunningen
Vaststellen inpassingsplan en besluiten
Beroepstermijn van 6 weken
Beroepsprocedure Raad van State > 6 maanden
Raad van State doet uitspraak of beroepsgronden gegrond zijn en vernietigt deelbesluit of laat het in stand.