Over de dubbeldraaitermijn van de molens van Windcollectief Wieringermeer

De molens op de terreinen van de boeren die zijn aangesloten bij Windcollectief Wieringermeer, een van de oorspronkelijke initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer, moeten op termijn buiten werking worden gesteld en ontmanteld. Hierover hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt bij de ontwikkeling van het windpark. Deze termijn is bepaald op vijf jaar en zevenhonderd dagen na het gereed komen van de eerste fundering van de vervangende molens in het windpark. Dat betekent dat de dubbeldraaitermijn eindigt in februari 2026.

Het gaat hierbij overigens alleen om molens van Windcollectief Wieringermeer, dat aanvankelijk een van de initiatiefnemers was van Windpark Wieringermeer. De overige windturbines in het gebied die in eigendom zijn van boeren, vallen buiten de werking van deze regeling.

Over groene stroom voor Microsoft

Nee, de subsidie die werd toegekend voor de bouw van Windpark Wieringermeer is bedoeld voor het ontwikkelen en bouwen van het windpark. De groene stroom van Windpark Wieringermeer wordt aan het elektriciteitsnet toegevoegd en verkocht op de energiemarkt. Op het net wordt ook stroom aangeleverd uit andere bronnen, waaronder fossiele bronnen. De stroom is beschikbaar voor alle partijen die het op dat moment willen kopen, zowel voor consumenten als voor bedrijven.

 

Stroom uit wind en zon is nog altijd duurder dan stroom die door steenkool of aardgas wordt opgewekt. Het doel van de subsidies op het gebied van windenergie is om het aanbod van energie te verduurzamen. Door wind- en zon te ondersteunen moet het aandeel groene energie stijgen. Dit beleid wordt niet alleen in Nederland gesteund, maar ook in de rest van Europa vormgegeven door de Europese doelstellingen voor duurzame productie die alle lidstaten op zich hebben genomen. De overheidssubsidies zijn toegekend voor de eerste 15 jaar van de levensduur van het park. De totale levensduur ligt momenteel rond de 25 tot 30 jaar.

De stroom die Windpark Wieringermeer straks oplevert wordt verkocht op de elektriciteitsmarkt. Elk in Nederland gevestigd bedrijf kan die stroom kopen, dus ook Microsoft. Het Amerikaanse bedrijf heeft voor haar datacenter in de Wieringermeer een tienjarig contract gesloten met Vattenfall om groene stroom af te nemen. De stroom die het bedrijf dagelijks gebruikt komt niet een-op-een uit het windpark, maar komt via het elektriciteitsnet.

Vervolgens koopt Microsoft ook de Garanties van Oorsprong van Windpark Wieringermeer. Dit zijn bewijzen voor elke kilowattuur groene stroom die door het windpark wordt geproduceerd. De hoeveelheid GvO’s die het bedrijf koopt, vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de stroom die het datacentrum afneemt.

De groene stroom die we opwekken is voor iedereen beschikbaar. Vattenfall vindt het een heel goed idee als zo veel mogelijk bedrijven en particulieren gebruik maken van duurzaam opgewekte stroom. Dat grote bedrijven zoals Microsof willen vergroenen, vinden wij een goede zaak, want daarmee helpen ze de verduurzaming. Ook zakelijk zijn die grote bedrijven belangrijk. De meerjarige contracten die ze afsluiten betekenen inkomstenzekerheid voor windmolenparken, wat helpt om de investeringen te doen die nodig zijn voor de bouw ervan en daarmee de noodzaak voor subsidie te verkleinen. Grote bedrijven helpen op die manier juist mee aan de transitie. Wat Vattenfall betreft zijn dan ook alle klanten welkom, en we denken graag met hen mee welke extra maatregelen ze kunnen treffen om te verduurzamen (denk bijvoorbeeld aan de isolatie van gebouwen of aan elektrische mobiliteit). Zo maken we samen een fossielvrije wereld mogelijk die het klimaat niet tot nauwelijks belast.

 

Hoewel Microsoft een grote klant is voor Vattenfall is de groene stroom van Windpark Wieringermeer ook beschikbaar voor de rest van Nederland, voor particulieren en voor het bedrijfsleven. Het park produceert veel meer groene stroom dan het datacenter afneemt. Dat komt namelijk overeen met de productie van 50 windmolens, terwijl in het park in totaal 82 windmolens draaien. Deze leveren jaarlijks ongeveer 1,3TWh. Om duidelijk te maken hoeveel stroom dat is vertalen we dat getal naar consumentenverbruik: het park wekt jaarlijks evenveel stroom op als het verbruik van 370.000 huishoudens.  Dat wil niet zeggen dat die stroom naar 370.000 huishoudens gaat, ook bedrijven kunnen stroom inkopen.

Microsoft heeft een contract voor groene stroom afgesloten voor tien jaar. De vergunning voor het park loopt veel langer. Na afloop van het contract zal het windpark nog jarenlang groene stroom leveren. Alle stroom die het windpark produceert komt op het net terecht.

Vattenfall maakt geen onderscheid tussen klanten. Iedereen kan stroom afnemen, dus ook het datacenter van Microsoft.

De Nederlandse overheid bepaalt of en onder welke voorwaarden bedrijven zich in Nederland kunnen vestigen. Dit is vastgesteld in nationale wetgeving en wordt door provincie en gemeenten toegepast. Zij toetsen of een activiteit ruimtelijk inpasbaar is, en als dit zo is, bepalen zij via het verlenen van een vergunning aan welke eisen de activiteit zich moet houden om aan alle regelgeving te voldoen. Een debat over de komst van grote energieverbruikers naar Nederland en de invloed daarvan op de duurzaamheiddoelstellingen is in onze ogen een breder, maatschappelijk debat, dat niet specifiek gaat over Vattenfall of Windpark Wieringermeer.

Over de burenregeling

De initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer realiseren zich dat de komst van het windpark impact heeft op de omgeving. Daarom willen we de directe omgeving graag laten meeprofiteren van de opbrengst van het windpark. In juni 2016 zijn de Omgevingsraad en de initiatiefnemers tot een akkoord gekomen over de hoogte en verdeling van de vergoeding voor de bewoners van het buitengebied. U vindt de complete Burenregeling op deze website. De inwoners van de dorpskernen rondom Windpark Wieringermeer profiteren mee via het Windfonds.

De regeling en de bijbehorende formule zijn tot stand gekomen in de Omgevingsraad van Windpark Wieringermeer in samenwerking met de NLVOW (Nederlandse Vereniging voor Omwonenden Windmolens). De NLVOW  heeft hierin uitvoerig in geadviseerd, deze organisatie is landelijk betrokken bij de ontwikkeling van veel parken. De Burenregeling voor Windpark Wieringermeer is maatwerk omdat voor de vergoeding is gekeken naar het aantal adressen en de afstanden tot de molens, specifiek voor de Wieringermeer.

Jaarlijks stellen de initiatiefnemers, Vattenfall en ECN Wind Energy Facilities (EWEF) een bedrag beschikbaar van € 429.000 aan Stichting Windloket Wieringermeer. De Stichting verdeelt dat op basis van met de Omgevingsraad gemaakte afspraken over ongeveer 330 adressen in het buitengebied van de voormalige gemeente Wieringermeer. Het bedrag dat de bewoners van de desbetreffende adressen ontvangen, is afhankelijk van de afstand tot de dichtstbijzijnde molen én van het aantal molens in de buurt. Daarnaast is er een windafhankelijke bonus afgesproken: bij meer wind ontvangen de omwonenden op deze adressen meer, maar bij minder wind niet minder. De Burenregeling is verbonden aan het adres. In de regeling is vastgelegd dat alleen de adressen die vanaf de start van het park onder de werking van de regeling vallen in aanmerking komen, een uitkering krijgen en dus profiteren.

 • Het gaat om adressen in het buitengebied van de voormalige gemeente Wieringermeer.
 • Het adres bevindt zich binnen 1250 meter van een windturbine van het park.
 • De Burenregeling is voor omwonenden van het windpark die op een van de in 2020, bij de in productiename van het park, vastgestelde adressen wonen.
 • Voorwaarde is dat omwonenden niet op een andere manier baten ontvangen uit het windpark.
 • De complete tekst van de Burenregeling vindt u hier: Burenregeling Windpark Wieringermeer.

De vergoeding bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Formule.
 2. Opslag aan de hand van aantal turbines.
 3. Windafhankelijke opslag
 1. De formule

De formule is als volgt vastgelegd in de Burenregeling:

=MAX(274; (1250-AFSTAND)*1,9)+((1/(AFSTAND-80))^2*249875646,418826-183)*1,66516307164512

Hoe dichter het adres zich bij een windmolen bevindt, hoe hoger het bedrag.

In de formule wordt gekeken naar de afstand van het woonhuis tot de dichtstbijzijnde windturbine. De afstand wordt bepaald aan de hand van de coördinaten die zijn vastgelegd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster.

De formule bestaat uit een lineaire component in combinatie met een exponentiële component waarbij wordt geredeneerd: als je dichter bij een turbine woont, ervaar je relatief meer last.

 1. De opslag voor het aantal turbines 

Meer turbines zorgen voor een hogere vergoeding.

De uitkomst van de formule wordt vermenigvuldigd met het percentage toeslag dat hoort bij het aantal turbines, met een maximum van 5, dat zich binnen een straal van 1250 meter van de woning bevindt zoals beschreven in onderstaande tabel:

Aantal Turbines Opslag:
1 0%
2 10%
3 18%
4 24%
5 28%
 1. Windafhankelijke opslag:

Als het harder waait dan verwacht wordt de vergoeding hoger.

Het totaal wordt vermeerderd met de windafhankelijke bonus volgens de Regionale Windex (wind index). Een voorbeeld: als de Regionale Windex 103 is (het heeft 3% harder gewaaid dan de gemiddelde verwachting) wordt het bedrag met 3% verhoogd. De bonus kan niet negatief uitvallen dus als de regionale windex 95 is, wordt er met 100% gerekend. De bonus wordt tegelijk uitgekeerd met de betaling van het daaropvolgende boekjaar.

De Regionale Windex is te vinden op https://www.windunie.nl/.

Eind 2019/begin 2020 stuurde Stichting Windloket Wieringermeer een brief naar de gegadigden met daarin meer informatie over hoe de vergoeding precies wordt uitgekeerd. Als u geen brief heeft ontvangen, komt u niet in aanmerking.

Ga naar de pagina en vul de gegevens in. Daarvoor heeft u deze link nodig:

https://burenregeling.windparkwieringermeer.nl/.

Als u vervolgens deze instructie volgt, moet het lukken:

Instructie invoeren gegevens Burenregeling

Heeft u nog vragen? Mail dan naar info@windparkwieringermeer.nl.

De Burenregeling is niet van toepassing op omwonenden die al financieel participeren in Windpark Wieringermeer, op omwonenden in woonkernen en op omwonenden buiten de voormalige gemeente Wieringermeer. Voor deze laatste groep is het Windfonds opgericht. De opzet van het Windfonds kunt u hier vinden.

Als u aan de criteria om in aanmerking te komen voldoet, heeft u eind 2019/begin 2020 bericht ontvangen over hoe de vergoeding precies wordt uitgekeerd. De adressen zijn bepaald op basis van de Gemeentelijke Basis Administratie.

De Burenregeling gaat van start zodra de eerste windmolens in bedrijf zijn. Dat is vanaf de tweede helft van 2019. Nadat de bouw is afgerond, volgt eerst een periode van testen en proefdraaien. Pas daarna wordt de windturbine operationeel en levert deze energie aan het net. Vanaf dat moment ontvangen de initiatiefnemers de inkomsten en begint de opbouw van de vergoedingen. Het eerste kalenderjaar zal de opbouw naar rato zijn van het aantal maanden in dat jaar dat de molen energie leverde aan het net. De betalingen van de vergoedingen vinden plaats binnen zes maanden na aanvang van het daarop volgende kalenderjaar. De eerste betalingen vinden dus plaats in de eerste helft van 2020. Let wel: dit geldt alleen voor de adressen die volgens de Burenregeling in aanmerking komen én in de nabijheid zijn van één van de operationele turbines.

Wij kunnen niet communiceren over individuele bedragen. De gegadigden voor de Burenregeling worden daarover direct schriftelijk geïnformeerd.

Jazeker, dat kan via het Windfonds. Het Windfonds financiert projecten en initiatieven die een algemeen maatschappelijk doel dienen en/of de duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen. Bewoners en maatschappelijke instellingen in de Wieringermeerpolder en die tot een straal van 3,5 km daaromheen kunnen ideeën indienen die voor (gedeeltelijke) financiële ondersteuning in aanmerking komen. Meer informatie hierover vindt u op de website.

De initiatiefnemers doneren jaarlijks een bedrag van €100.000,– in het Windfonds. Dit jaar en volgend jaar is dat naar rato van het aantal turbines dat stroom levert. Het bestuur van het Windfonds bepaalt welke projecten een subsidie krijgen toegekend. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het open houden van een zwembad of de realisatie van een half-pipe voor de jeugd. Stichting Windloket Wieringermeer bepaalt welke ideeën worden beloond. Aanvragen voor 2020 kunnen worden ingediend tot 29 februari 2020 via info@windparkwieringermeer.nl.

U kunt uw vragen e-mailen naar info@windparkwieringermeer.nl. Wij streven ernaar binnen 24 uur een antwoord op uw vraag te geven.

Over verlichting

De verlichting op de windturbines van Windpark Wieringermeer zijn nodig vanwege de veiligheid van de luchtvaart, waarbij moet worden opgemerkt dat de Wieringermeer is aangemerkt als een laagvlieggebied. De eisen waaraan de luchtvaartverlichting van windparken moet voldoen zijn vastgelegd in het informatieblad ‘Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland, versie 1.0’. Dit informatieblad is gepubliceerd op 30 september 2016 door de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) die onderdeel is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2016/11/15/aanduiding-van-windturbines-en-windparken-op-het-nederlandse-vasteland/Aanduiding+van+windturbines+en+windparken+op+het+Nederlandse+vasteland.pdf.

In het informatieblad ‘Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland, versie 1.0’ is aangegeven in welke gevallen en op welke manier windturbines en windparken, op grond van internationale burgerluchtvaarteisen en -aanbevelingen, moeten worden voorzien van markering en obstakellichten ten behoeve van de luchtvaartveiligheid. Ook de lichtsterkte wordt in dit informatieblad voorgeschreven. Daar is de verlichting van Windpark Wieringermeer op gebaseerd.

De turbines van Windpark Wieringermeer hebben een tiphoogte van meer dan 150 meter en volgens de richtlijnen moeten windturbines met een tiphoogte van 150 meter of meer worden uitgerust met de volgende obstakellichten:
– voor de daglichtperiode:
o op het hoogste vaste punt een wit flitsend licht
– voor de schemer- en de nachtlichtperiode:
o op het hoogste vaste punt een rood vast brandend licht; als alternatief mag een rood flitsend licht worden geplaatst, maar omdat dit de visuele impact zou vergroten is voor Windpark Wieringermeer gekozen voor continu brandende lampen.
o halverwege de ondersteunende mast, rode continu brandende lichten met een lage lichtintensiteit.

Het aantal lichtarmaturen per niveau moet zodanig zijn dat de windturbine/het Windpark vanuit elke vliegrichting waarneembaar is.

De initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer hebben voorafgaand aan de bouw een verlichtingsplan opgesteld volgens de wettelijke richtlijnen en dit ter goedkeuring voorgelegd aan de Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T). De obstakellichten zijn vervolgens aangebracht in overeenstemming met het door IL&T goedgekeurde plan.

Windpark Wieringermeer onderzoekt de mogelijkheden om de lichtintensiteit op de windturbines te reduceren. Op dit moment wordt hier ’s nachts al rekening mee gehouden. Bij goed zicht brandt de verlichting minder fel dan bij slecht zicht en/of mist. Om te kunnen aanhaken bij de actuele ontwikkelingen op het gebied van lichtreductie is het van belang dat het windpark af is. Als alle turbines staan (eind 2020), ontstaat een volledig beeld van de situatie en kunnen we de lichtintensiteit goed beoordelen. Dan kunnen we ook onderzoeken welke aanpassingen mogelijk zijn. Feit blijft dat Windpark Wieringermeer is gelegen in een laagvlieggebied met de wet- en regelgeving die daarbij hoort. Verder is de visie van de Inspectie Leefomgeving en Transport hierin zeer bepalend. Op dit moment kunnen we in elk geval toezeggen dat de initiatiefnemers zich hiervoor inzetten.

Infrarood verlichting is inderdaad een ideale oplossing aangezien dit niet waarneembaar is voor het menselijk ook. Helaas kan dit niet worden toegepast in het windpark aangezien de burgerluchtvaart (cessna vliegtuigjes etc.) en commerciële vliegtuigen niet zijn uitgerust met een systeem waarmee infrarood verlichting kan worden waargenomen. Alleen defensie vliegtuigen, helikopters en politiehelikopters zijn uitgerust met infrarood systemen.