Nieuws archief

Nieuwsflits juli 2012

Opschaling windpark Wagendorp

De eigenaren van het windpark Wagendorp willen een omgevingsvergunning aanvragen voor de opschaling van hun windturbines. Dit is voor het college van Hollands Kroon aanleiding om de Gedeputeerde Staten te verzoeken de bevoegdheid voor het verlenen van de omgevingsvergunning over te dragen aan de gemeente, wanneer dit past binnen het geldende bestemmingsplan. De reden hiervoor is dat het voor de gemeente als bevoegd gezag makkelijker en efficiƫnter is om haar ambities waar te maken op het gebied van duurzame energie en participatie.

Windpark Wagendorp

Voor de burgers van Hollands Kroon is het transparanter en toegankelijker als zij voor alle vergunningverleningen en handhaving met betrekking tot windenergie bij de gemeente terecht kunnen. Daarnaast kan dit opschalingsinitiatief worden afgestemd met het Windplan Wieringermeer, ondanks dat deze twee projecten in het geheel los van elkaar staan. Windpark Wagendorp is in 1995 gerealiseerd en bestaat uit vijf windturbines met een ashoogte van 45 meter, een rotor van 43 meter en een gezamenlijk vermogen van 3 MW. Dit windpark ligt in de polder Wieringermeer ter oosten van de Zuiderkwelweg, tussen het Wagenpad en de Oostermiddenmeerweg. Deze windturbines zijn binnenkort technisch en economisch afgeschreven. Daarom wil de eigenaar de bestaande vijf turbines nu vervangen door drie of vier nieuwe en grotere windturbines met een grotere opbrengst aan duurzame energie.

Vastgestelde structuurvisie

Eind 2011 heeft de gemeenteraad van Wieringermeer de structuurvisie Windplan Wieringermeer vastgesteld. Op basis hiervan ligt het windpark Wagendorp in een zone waar de windturbines zijn toegestaan met een maximale ashoogte van 120 meter. Wanneer de eigenaar van het windpark de omgevingsvergunning indient voor opschaling van het windpark, zal naar verwachting de vergunning passen binnen het geldende bestemmingsplan. Er is dan sprake van een gebonden beschikking met een fatale termijn. Op basis van de Crisis en Herstelwet is de provincie het bevoegde gezag voor de afgifte van de vergunning. Met de overdracht van de bevoegdheid naar de gemeente kan daar beter uitvoering aan worden gegeven.