Nieuws

Regels Burenregeling op een rij

Met enige regelmaat komen er in de mailbox van Windpark Wieringermeer vragen binnen over de Burenregeling van het windpark (info@windparkwieringermeer.nl). Voor Stichting Windloket, dat de uitkering van de vergoeding in het kader van de Burenregeling organiseert, is dat aanleiding om de richtlijnen voor omwonenden nog eens op een rij te zetten.  

 

Hoe werkt de Burenregeling?

De Burenregeling is tot stand gekomen in de Omgevingsraad, waarin onder andere een delegatie van initiatiefnemers, omwonenden van het windpark en de gemeente zitting hebben. In de Burenregeling is vastgelegd dat direct omwonenden van het windpark, die voldoen aan de gestelde voorwaarden, jaarlijks een financiële uitkering ontvangen gedurende vijftien jaar. Het bedrag dat de bewoners van de desbetreffende adressen ontvangen, is afhankelijk van de afstand tot de dichtstbijzijnde molen én van het aantal molens in de buurt. Daarnaast is er een windafhankelijke bonus afgesproken: bij meer wind ontvangen de omwonenden op deze adressen een toeslag, maar bij minder wind niet minder. De Burenregeling is verbonden aan het adres. In 2021 is de burenregeling gestart en toen is vastgelegd welke adressen in aanmerking komen voor een uitkering.

 

Wie komt er in aanmerking voor de Burenregeling?

Adressen in het buitengebied van de voormalige gemeente Wieringermeer die zich bevinden op/binnen een straal van 1250 meter van een windturbine van Windpark Wieringermeer komen in aanmerking voor de Burenregeling, mits de bewoner van het adres niet op een andere manier baten heeft uit het park. De afstand wordt gebaseerd op de coördinaten die bekend zijn in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het kadaster. De lijst van rechthebbende adressen is in 2021 vastgesteld en wordt tijdens de vijftien jaar durende looptijd van de regeling niet aangepast. De tegemoetkoming is verbonden aan het adres en niet aan de persoon. Wie verhuist naar een ander adres waar geen burenregeling geldt, verliest daarmee ook het recht op de vergoeding; deze gaat over op de nieuwe bewoners.

 

Wie komt er niet in aanmerking voor de Burenregeling?

Adressen die niet aan de eerdergenoemde voorwaarden voldoen ontvangen geen burenregeling.  Dat geldt ook voor de adressen die wel aan de voorwaarden voldoen, maar waarvan de bewoner al op een andere manier baten ontvangt uit het windpark. Deze adressen zijn uitgesloten gedurende de gehele looptijd van de regeling. Als er nieuwe bewoners op dit adres komen wonen, zullen deze geen burenregeling ontvangen. Nieuwe adressen binnen een straal van 1250 meter komen eveneens niet in aanmerking.

 

Doet Windpark Wieringermeer ook iets voor de rest van de omwonenden?

Omwonenden die geen burenregeling ontvangen, zoals bijvoorbeeld de omwonenden in de kernen, kunnen een beroep doen op het Windfonds. Het Windfonds financiert projecten en initiatieven die een algemeen maatschappelijk doel dienen en/of de duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen. Bewoners en maatschappelijke instellingen in de Wieringermeerpolder en tot een straal van 3,5 km daaromheen kunnen ideeën indienen die voor (gedeeltelijke) financiële ondersteuning in aanmerking komen. De initiatiefnemers doneren jaarlijks een bedrag van €100.000,– in het Windfonds. Het bestuur van Stichting Windloket Wieringermeer bepaalt, aan de hand van een vaste lijst van criteria, welke projecten worden gehonoreerd. Elk jaar in januari wordt de regeling opengesteld en kunnen omwonenden gedurende een aantal weken aanvragen indienen. Hierover wordt bericht in de lokale/regionale media en op de website en de Facebookpagina van Windpark Wieringermeer.

 

Waar kan men terecht voor meer informatie?

Meer informatie over de Burenregeling, het Windfonds en Windpark Wieringermeer is te vinden op de website. Vragen kunt u mailen naar info@windparkwieringermeer.nl.