Nieuws

Nieuwsflits 4 juni 2014

Extra bouwvergunning voor de zekerheid

Eén van de initiatiefnemers van het windpark, Windcollectief Wieringermeer, bestaat uit 34 molenaars die ook in de toekomst een windmolen willen exploiteren. Met dat doel werken zij met Nuon en ECN, en in overleg met de gemeente, aan de plannen voor Windpark Wieringermeer. De leden van Windcollectief Wieringermeer hebben er alle vertrouwen in dat Windpark Wieringermeer er komt, maar hebben hierover pas zekerheid bij een onherroepelijke vergunning voor de bouw van het park.

Om er wel zeker van te zijn dat ze over enkele jaren een nieuwe molen hebben draaien, vraagt een aantal molenaars een bouwvergunning aan voor een vervangende molen van hetzelfde formaat op hun eigen erf. Die vergunning is nodig om SDE (Stimulering Duurzame Energie) subsidie aan te vragen, en vanwege allerlei procedures moet dat nu gebeuren. Een aantal agrariërs zal mogelijk van de vergunning gebruik maken en hun bestaande turbine vervangen. Maar ook voor deze nieuwe turbines geldt dat zij na het afgesproken aantal jaren (de zogenaamde paralleldraaitermijn*) zullen worden afgebroken, tegelijk met de bestaande solitaire windturbines.

De agrariërs exploiteren straks bij voorkeur een windmolen binnen Windpark Wieringermeer, en zullen zich dan ook committeren aan de gemaakte afspraken met haar partners en gemeente. Hebt u vragen over de bouwvergunningen, stuur dan een e-mail naar info@windparkwieringermeer.nl.

*Als Windpark Wieringermeer conform het huidige plan wordt gerealiseerd, blijven de huidige solitaire (niet in lijnopstelling staande) molens nog een nader te bepalen periode in werking, nadat de nieuwe windturbines in bedrijf zijn genomen. De termijn dat de bestaande solitaire windturbine mag blijven staan zal per individueel geval bezien worden. De gemeente sluit hierover met de eigenaren een overeenkomst. Bovendien zullen de huidige solitaire locaties planologisch worden wegbestemd. Op die manier wordt de daadwerkelijke sanering afdwingbaar. De termijn zal zo kort mogelijk zijn maar is onder andere afhankelijk van de financiële noodzaak. In de Milieueffectrapportage is een termijn van 5 jaar en 8 jaar onderzocht.

Tweede bijeenkomst Omgevingsraad

Op 21 mei vond de tweede bijeenkomst van de Omgevingsraad plaats. De eerste bijeenkomst in april stond in het teken van kennismaking en het gezamenlijk bepalen van de uitgangspunten voor het overleg. Deze tweede bijeenkomst stonden de omwonendenregeling en het Windfonds op de agenda.

Klik hier voor meer informatie over de Omgevingsraad.