Nieuws

Nieuwsflits 29 maart 2017

Terinzagelegging fase 4

Momenteel liggen de definitieve besluiten voor fase 4 ter inzage. Het betreft een wijziging van het inpassingsplan, een gewijzigde Flora- en Faunawet ontheffing en vier omgevingsvergunningen. De ontwerp besluiten lagen eind vorig jaar ter inzage. Er is in die periode één zienswijze binnengekomen. Tussen 17 maart en 28 april kunnen betrokkenen een beroep instellen op de definitieve besluiten voor fase 4.

Vergunningen van windturbines

In mei 2016 is door de uitspraak van de Raad van State het Inpassingsplan onherroepelijk geworden. Het Inpassingsplan is een bestemmingsplan van, in het geval van Windpark Wieringermeer, het Rijk. Hierin zijn de exacte locaties én maximale afmetingen van de turbines vastgesteld. Voor de molens van Nuon en de molens van WCW geldt een maximale ashoogte van 120 meter en een maximale rotordiameter van 117 meter. Voor de prototype-windmolens van het ECN-windturbinetestpark Wieringermeer zijn uitzonderingen gemaakt qua afmetingen.

Technische ontwikkelingen

Momenteel is het nog niet bekend welke turbinetypes er voor de windmolens van Nuon en WCW gerealiseerd zullen worden. Daarom zijn er vergunningen voor verschillende turbinetypes aangevraagd. In eerste instantie (fase 1, mei 2015) heeft Nuon negen turbinetypes aangevraagd en verkregen, en later (in fase 4, november 2016) nog eens vier types. Uit de aanbesteding, die momenteel door iedere initiatiefnemer wordt uitgevoerd, blijkt dat het goed mogelijk is dat er uiteindelijk nog een andere, modernere, dan de tot nu toe vergunde turbinetypes gecontracteerd wordt. Dat komt omdat de ontwikkelingen in turbineland niet stil staan. Turbinefabrikanten zijn constant bezig met innoveren, met als doel een molen met dezelfde afmetingen nog efficiënter en stiller te maken. Omdat die ontwikkelingen razendsnel gaan (iedere fabrikant wil natuurlijk een betere turbine produceren dan zijn concurrenten), zijn de aangevraagde types in de vergunningen alweer achterhaald tegen de tijd dat Nuon en Windcollectief Wieringermeer ze daadwerkelijk willen bouwen. Om de optie open te houden om straks de best passende turbine te kunnen kopen die op dat moment beschikbaar is, vragen de initiatiefnemers in fase 5 een flexibele vergunning aan.

Wat is een flexibele vergunning?

In een flexibele vergunning wordt niet een specifiek type, maar een bepaalde range aan types aangevraagd. Net als in een ‘gewone’ vergunning, kent de flexibele vergunning duidelijke kaders, onder meer gesteld door het Inpassingsplan en onderzoeken op het gebied van milieugevolgen (waaronder veiligheid, geluid en slagschaduw). Er wordt daartoe binnen de flexibele vergunning een bandbreedte gegeven van de maximale en de minimale turbineafmetingen en van de maximale effecten op de omgeving. De bandbreedte zorgt ervoor dat de initiatiefnemers op het moment van aankopen niet vast zitten aan een bepaald model, maar de vrijheid hebben het meest efficiënte model aan te kopen dat op dat moment beschikbaar is Voorafgaand aan de start van de bouw wordt een definitieve keuze gemaakt voor een turbinetype. Dit turbinetype zal binnen de vergunde bandbreedte blijven voor wat betreft de afmetingen en tevens binnen de aangetoonde maximale effecten op de omgeving.

Wat zijn de gevolgen van molens met groter vermogen?

Meer vermogen betekent dat de turbine efficiënter is, en meer energie op kan wekken. De turbines worden niet groter of hoger en produceren ook niet meer geluid en/of slagschaduw. Sterker nog: modernere turbines zijn vaak zelfs stiller. De initiatiefnemers houden zich aan de gemaakte afspraken en aan de wettelijke normen, en de nieuwe windturbines overschrijden deze niet. Het enige dat de initiatiefnemers met de flexibele vergunning willen bereiken, is het openhouden van de optie om de meest moderne en efficiënte turbine te kunnen kopen die op moment van aankoop beschikbaar is.

Wat betekent dit voor de Burenregeling?

De huidige vergoedingen die in de Burenregeling zijn afgesproken, blijven van kracht, en wijzigen niet bij de keuze voor een type met meer vermogen. De vergoeding zit namelijk zo in elkaar, dat er vergoed wordt op basis van afstand en hoeveelheid turbines binnen 1.250 meter, en niet op basis van turbinetype.

Overleg met de Omgevingsraad

Op 19 april is de volgende vergadering met de Omgevingsraad. Dan wordt bovenstaande uitgebreid besproken. De flexibele vergunningen (fase 5) liggen naar verwachting eind april/begin mei ter inzage voor een periode van 6 weken. Belanghebbenden hebben in die periode de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Windpark Wieringermeer op Facebook

Windpark Wieringermeer heeft sinds deze week een eigen Facebookpagina! Hier houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, en vindt u minimaal vier keer per jaar ons eigen Windkrachtjournaal terug, waar we u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken. Ook tijdens de bouw speelt de Facebookpagina naar verwachting een grotere rol. Neem eens een kijkje en deel hem met uw buren/vrienden/familie.