Nieuws

Nieuwsflits 21 mei 2015

Kom naar de Open Winddag!

Op zaterdag 13 juni stellen de initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer windturbines open voor het publiek. Wilt u graag een molen van dichtbij bekijken of meer weten over Windpark Wieringermeer, kom dan vooral langs! In de volgende nieuwsflits meer informatie over het programma.

Rijksinpassingsplan en vergunningen definitief

Windpark Wieringermeer heeft op 7 mei definitief vergunningen verkregen voor de bouw van 99 windmolens in de Wieringermeerpolder. Ook het Rijksinpassingsplan is vastgesteld, waarmee planologisch ruimte wordt geboden aan het windpark. Wie een zienswijze heeft ingediend en van mening is dat het Rijk hier onvoldoende aan tegemoet is gekomen, kan van maandag 9 mei tot en met vrijdag 19 juni in beroep gaan tegen een of meer van deze besluiten bij de Raad van State (RvS). De uitspraak van de RvS wordt in het eerste kwartaal van 2016 verwacht. Lees het volledige bericht over inzage en beroep hier.

Antwoordnota gepubliceerd

Van 5 december tot en met 19 januari lagen het Ontwerp Rijksinpassingsplan, de ontwerpvergunningen en besluiten voor Windpark Wieringermeer ter inzage. Via de website van het ministerie van Economische Zaken kon u tot en met 19 januari een zienswijze indienen. De zienswijzen zijn vervolgens beantwoord in de Antwoordnota, die u via deze link kunt inzien.

Terinzagelegging besluiten fase 2

Met het publiceren van een kennisgeving door RVO op 21 mei, is fase 2 van Windpark Wieringermeer gestart. In deze fase zijn drie besluiten genomen die van vrijdag 22 mei tot en met donderdag 2 juli ter inzage liggen. Het gaat om de volgende besluiten:

– Flora- en Faunawet ontheffing
– Omgevingsvergunning voor een turbine nabij de Ulkeweg
– Watervergunning voor een turbine nabij de Amstelmeerweg

U kunt de stukken inzien via de website van RVO, op het kantoor van de Gemeente Hollands Kroon en het kantoor van de Provincie Noord-Holland. Reageren kan door het indienen van een zienswijze, ook via de website van RVO (tabblad “Fase 2”). Na de inzageperiode reageert het ministerie van Economische Zaken met een Nota van Antwoord. Zodra die gepubliceerd is, zullen wij dit via onze site bekend maken. Lees hier het hele bericht van RVO met meer informatie over de terinzagelegging.