Nieuws

Deel Prinses Ariane windpark te koop

Vattenfall wil een deel van het Prinses Ariane windpark gaan verkopen. Het gaat om 32 van de 82 turbines.

 

Deze verkoop past binnen de strategie van Vattenfall om binnen een generatie fossielvrij leven mogelijk te maken. Om dit doel te bereiken wordt nu al fors geïnvesteerd in energie uit wind en zon en in de opslag daarvan. Deze hernieuwbare bronnen moeten in de komende jaren fossiel opgewekte energie gaan vervangen, waarbij het aandeel groene energie steeds verder toeneemt.

 

Om de klimaatdoelen te halen moet de energietransitie worden versneld. Vattenfall zal de komende jaren regelmatig (een deel van) haar parken verkopen. De opbrengsten van die verkopen kunnen worden gebruikt om nieuwe projecten te ontwikkelen die de fossielvrije ambitie dichterbij brengen.

 

De voorgenomen verkoop van een deel van het Prinses Ariane windpark heeft geen gevolgen voor de afspraken die tot nu toe zijn gemaakt met lokale belanghebbenden. De nieuwe eigenaar koopt alle plichten en rechten zoals deze met de Omgevingsadviesraad zijn afgesproken in de omgevingsovereenkomst. Er verandert dus niets aan deze afspraken.

 

Ook voor landeigenaren in de omgeving heeft de voorgenomen verkoop geen gevolgen. De afspraken die in de grondovereenkomsten en aktes staan blijven geldig. Hetzelfde geldt voor de afspraken met omwonenden. De turbines zullen blijven voldoen aan dezelfde eisen en gemaakte afspraken met betrekking tot de burenregeling blijven in stand.

 

Vattenfall hecht sterk aan samenwerking met lokale belanghebbenden en verwelkomt interesse vanuit de regio. De 32 windmolens worden gezamenlijk verkocht.

 

Vattenfall doet geen mededelingen over het verwachte tijdspad of de voortgang van het traject